header

Släpp sjukvården fri

Hur vi väljer att organisera hälso- och sjukvården är en ödesfråga för framtiden. Trenden är tydlig, anspråken på vårdens resurser växer och kommer med all sannolikhet att fortsätta växa. Andelen äldre i befolkningen ökar. Forskning och ny teknologi ger nya behandlingsmetoder och bättre utsikter för patienter att bli friska. I grunden är detta ett glädjebudskap, vi lever längre och fler av oss kommer att överleva svåra sjukdomar.Men detta ställer också vården inför stora utmaningar. Hur ska de nya vårdbehoven mötas? Hur ska sjukvården klara av att ge allt fler patienter alltmer avancerad vård? Hur ska vårdköerna kortas samtidigt som fler söker vård? Detta är svåra frågor som kräver seriöst och hårt arbete för att lösas.En sak är dock säker. Om vi ska lyckas krävs att vårdens resurser används på allra bästa sätt, att vården organiseras effektivt.- slopa kravet att verksamheten ska drivas utan syfte att ge vinst. Så länge vårdgivarna följer lagen, vilket ändå måste förutsättas, är vinst i vården inget problem. En vårdgivare som tecknat avtal med landstinget är skyldig att ge vård efter behov.- Upphäv bestämmelsen att sjukvård som ges vid regionsjukhus eller en regionklinik inte får överlämnas till någon annan. På detta sätt kommer vi närmare till att använda våra resurser på bästa sätt. I Halland har vi kommit en bra bit på väg genom vårdval Halland som träder i kraft snart.

Larry Söder – Kristdemokrat.