header

Nämnden

Idag hade vi sista nämnden för denna terminen. Många beslut behöver göras precis innan sommaren..

– Delårsprognosen där nämnden beslutade att göra en analys av sin budget och att förvaltningen återkommer i augusti med en färdig analys. Utefter dennna analys får vi sedan ta ställning hur vi kan gå vidare.

– Verksamhetsplan för år 2009 – 2011. I förslaget som finns så är det rätt mycket äskande för nämnden. Dels på grund av målet att vara en kommun där vi skall bli en av de bästa i landet.Detta mål innebär högre kostnader och därmed äskar vi pengar för det. Kungsbacka stads utbyggnad innebär ny skola bjrökris, ny skola voxlöv… Ny Hålabäckskola och en utbyggd Kollaskola samt ombyggd varla skola. allt detta är äskat medel för i den långsiktiga plan. Kan inte tro att allt går igenom men vi vill visa behoven.

Kungsbacka växer och även behov av denna verksamhet….

Larry Söder – Kristdemokrat.