header

Det känns bra

vi har under två dagar varit på säröhus och diskuterat det året so gått och framtida budgetarbete.

Det känns som ett bra sätt, att alla nämnder får en möjlighet att tala för sin verksamhet inför alla presidier i kungsbacka. Jag tror processen med budgeten blir enklare och ökad förståelse mellan nämnderna.
2012 års budget ser ut som budgetarbetet brukar se ut…. lite pengar och mycket önskemål från nämnderna.
Vi från individ och familjeomsorg ser viktiga strategiska områden inför framtiden….
– Framtida boende
– Familjehemsplacerade barn
– Våld i nära relationer
– Missbruks och beroendevård
– Utveckla arbetet för ensamkommande barn
I närtid så är det av yttersta vikt att vi får diskutera personalförstärkning, lokalförstärkning och kompetensutvecklingsresurser inom nämndens ansvarsområde.
Larry Söder – Kristdemokrat.