header

10 miljoner Back på Individ och familjeomsorgen

Vid redovisningen för första kvartalet visar det sig att vi har en prognos som visar på minus 10 miljoner kronor för år 2012 inom individ och familjeomsorgen.
Följder av ekonomiska läget i Sverige och förändringar i socialförsäkringssystemen har medfört fortsatt ökning av utbetalt försörjningsstöd, däremot är det glädjande att antalet som tar emot försörjningsstöd minskar. Det är framför allt bland ungdomar som antalet minskar och det är extra roligt. Sammanfattningsvis kan man säga att mindre antalet personer får ta emot försörjningsstöd men varje får ta emot mer i kronor. Försörjning stödet i kostnader ligger på ungefär samma nivå som förra året, det är bara ekonomiska utrymmet i vår egna budget som krympts i denna delen.
Familjehemsvården har ökat i kostnader och då är det våra ”egna” familjehem som ökat, vilket är i linje med den inriktningen vi vill ha. Kompensation för inkomstbortfall har ökat i denna delen och behövs en särskild studie.
Som en följd av den pressade situation som har varit i förvaltningen med antalet ärende som flutit in så ser vi oss  tvungna att flagga för denna delen i prognosen. det är på förslag en häjning av anslagen för 2013 som en följd av genomlysningen som gjorts av SKL, men vi ser inte att personalförstärkningen kan vänta tills 2013 utan måste komma nu.

Larry Söder – Kristdemokrat.