header

Svar på frågan kring alkoholreklam

Min fråga kan ni läsa i tidigare blogginlägg

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:630 av Larry Söder (KD) Alkoholreklam
Larry Söder har frågat mig när en utredning för att se över reglerna kring alkoholreklam kan tillsättas och om jag informerats om huruvida Konsumentverket kommer att skicka en ny anmälan till EU-kommissionen?
Under perioden 2012-2014 tillsattes två utredningen som har bäring på alkoholreklam. Utredningen En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkoholdrycker m.m. (SOU 2013:50) har lämnat förslag på åtgärder som kan bidra till en effektivare tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker. Alkoholleverensutredningen (SOU 2014:28) har i sitt slutbetänkande lämnat förslag på åtgärder när det gäller e-handel av alkohol.
Eftersom utredningarna är näraliggande har regeringen för avsikt att behandla förslagen i båda utredningarna vid ett och samma tillfälle. Regeringen inväntar emellertid först ett förhandsavgörande från EU-domstolen rörande ett mål om det finska alkoholsystemet. Domen kan komma att ge vägledning för hur en restriktivare alkohollagstiftning än den som föreslås i Alkoholleveransutredningen kan utformas.
Jag har fått information om att Konsumentverket och Myndigheten för radio och tv har för avsikt att fullfölja begäran till EU-kommissionen att avgöra om det är förenligt med EU-rätten eller inte att kommersiella kanalerna sänder alkoholreklam i Sverige via Storbritannien. För närvarande pågår ett arbete med att utveckla frågeställningarna och problembeskrivningen och myndigheterna kommer att skicka en kompletterad begäran till EU-kommissionen tidigt i höst.
Stockholm den 17 juni 2015
Gabriel Wikström

Larry Söder – Kristdemokrat.