header

Svar på min fråga kring familjedaghem

Min fråga finns i tidigare blogginlägg

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:620 av Larry Söder (KD) Framtiden för familjedaghem

Larry Söder har frågat mig hur jag och regeringen kommer att se till att småbarnsföräldrar även i framtiden kommer att kunna välja alternativet familjedaghem, och om regeringen har planer på att uppmuntra kommunerna att erbjuda denna omsorgsform även i framtiden.
Förskolans och fritidshemmens pedagogiska verksamhet har stor betydelse för våra barn. Exempelvis visar OECD:s studier att barn som har gått i en förskola med hög kvalitet lyckas bättre i skolan. Regeringen vill att alla barn ska ta del av förskolepedagogiken och börja i förskoleklass, som är en viktig brygga mellan förskola och grundskola. Regeringen har gett nya direktiv till Grundskoleutredningen i syfte att ta fram förslag om att göra förskoleklassen obligatorisk, antingen som en egen skolform eller som en del av grundskolan. Familjedaghem och flerfamiljslösningar samt andra verksamheter i olika varianter kan vara viktiga komplement till förskolan och fritidshemmet. Familjerna ska kunna välja verksamhet för sina barn utifrån sina behov och önskemål.
Enligt 25 kap. 2 § skollagen (2010:800) ska en kommun sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om verksamhetsform. Regeringen ser inte någon anledning att ändra dessa bestämmelser.
Stockholm den 10 juni 2015
Gustav Fridolin

Larry Söder – Kristdemokrat.