header

Dags planera för mya spår genom Halland för tågen

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att påskynda pendeltågstrafikutbyggnaden och fler spår i Halland och tillkännager detta för regeringen.
Motivering
Att kunna transportera varor och människor blir allt viktigare. För ett läns utveckling är infrastrukturen navet i en lyckad framtid. I Halland är både järn- och bilväg viktiga utifrån att hålla ihop norr och söder i länet men även för att västra och östra delarna ska vara med i framtida utvecklingen.

I Halland har vi ett antal underdimensionerade bilvägar som inte bara ökar färdtiden utan är direkt farliga. Väg 153 mellan Varberg och Ullared samt Väg 41 mellan Varberg och Borås är två vägar som måste rustas upp och dimensioneras utifrån framtida behov, då båda dessa vägar är viktiga för att binda ihop västra och östra delarna av Halland. En upprustning behövs av kapacitet och säkerhetsaspekter. Dessa vägar är viktiga ur ett företagsperspektiv, exempelvis ligger Gekås i Ullared utmed väg 153.

Att västkustbanan går genom Halland är känt för de flesta, men att västkustbanan fortfarande inte är dubbelspårig är mindre känt. Järnvägen är – med rätt satsningar – framtidens transportmedel genom Halland. Att bygga ut västkustbanan till dubbelspår genom Halland är oerhört viktigt, men lika nödvändigt är att börja planera för ytterligare spår. Järnvägstrafiken för persontransporter hämmas idag av för lite plats på banan och detta problem kommer att öka för varje år som går. Att inte kunna erbjuda hallänningen pendeltågstrafik i tillräckligt stor utsträckning är både tidskrävande för människor och ett hot mot miljön.

Regeringen behöver avsätta medel för infrastruktursatsningar utöver det som idag läggs, för att komma ifatt och planera för den framtida infrastrukturen med fler spår.

Larry Söder (KD)