header

Vi planerar för utbyggnad inom barnomsorgen

I lokalpress debatteras om varför politikerna inte gör någonting åt situationen med köer inom barnomsorgen och att planeringen inte fungerar. En öppen och kritisk debatt är alltid viktig och ska alltid föras med fakta och saklighet som grund. Som ansvariga politiker, vill vi därför ge er information om bakgrund till det ökade trycket inom barnomsorgen och vårt arbete med prognoser och planering för utbyggnad.

Kungsbacka växer
Kungsbacka kommun är en av de mest expansiva kommunerna i landet och för att anpassa sin verksamhet till detta, planerar Kungsbacka hela tiden för att tillgodose behoven, som uppkommer genom ökningen.

Ökad efterfrågan sedan 2002
Förskolereformen som består av maxtaxan, allmän förskola för alla barn från fyra års ålder samt förskoleplats för barn till föräldralediga och arbetssökande infördes 2002. Reformen gav en stor ökning av efterfrågan på antal platser (varierar i kommundelarna idag mellan 73 – 100 %) och att timmarna för barn som finns i förskolan ökade. Kungsbacka hade tidigare en barnomsorgstaxa som var inkomst- och timrelaterad, vilket innebar att få omsorgstimmar gav en lägre avgift och fler timmar en högre. Många platsinnehavare försökte då, av förklarliga skäl, att hålla nere antalet timmar för att hamna på en lägre avgiftsnivå.

Prognoserna
Kommunens befolkningsprognoser uppdateras och fastställs årligen av Kommunstyrelsen. Mot bakgrund av att barnunderlaget i dessa åldrar har bestått av 4500 – 5000 barn, är träffsäkerheten i prognoserna god, men en liten avvikelse har inneburit att ännu fler barn är i behov av plats.

45 nya avdelningar sedan 2004

Kommunen har öppnat 45 nya förskoleavdelningar sedan 2004. Under 2007 och första halvan av 2008 öppnar ytterligare 23 avdelningar.
Ytterligare åtgärder behövs för att nå full behovstäckning. Idag har nämnden för förskola och grundskolas arbetsutskott fattat beslut om följande åtgärder.

Beslutet är solidariskt och riktat för de barn, som är i stort behov av barnomsorg och föräldrarna riskerar att förlora arbetet på grund av väntetiden.

Förslaget innebär att varje pedagogisk enhet, med ekonomiskt stöd, utökar sin verksamhet med ett antal barn. Hur stor ökningen blir beror på hur stora barngrupperna är idag. I varje pedagogisk enhet ingår flera förskolor. Det finns idag cirka 190 förskoleavdelningar. Åtgärderna är tillfälliga och ska ge 150 nya platser under våren. För att kunna genomföra detta, med bibehållen personaltäthet, får förskolorna dubbel intäkt för de barn de nu extra tar in.

Samtidigt får förvaltningen i uppdrag att jobba vidare med Vårdnadsbidrag, Hedemoramodellen, temporära lokaler, familjedaghem och andra alternativa åtgärder, som kan hjälpa till att få full behovstäckning i vår barnomsorg.

Vi kommer att göra allt, för att det skall bli så bra som möjligt och att vi skall ha full behovstäckning så snart som möjligt.

Per Ödman, Kommunstyrelsens ordförande

Hans Forsberg, Gruppledare Moderaterna

Kenneth Nilsson, Kommunalråd Folkpartiet

Ola Johansson, Kommunalråd Centerpartiet

Larry Söder, Ordförande Nämnden för förskola och Grundskola, Kristdemokraterna

Larry Söder – Kristdemokrat.