header

Riksdagsåret 2018/19, första efter valet

Nu har första riksdagsåret efter valet nått sitt slut och en tillbakablick är i sin ordning.

Vi känner alla till att riksdagsåret startade turbulent då det var osäkert vilken regering som skulle träda in. Att få en regering på plats tog tid och det påverkade riksdagens arbete under hela hösten.

Den 12 december röstade riksdagen igenom en KD/M budget som gjorde Sverige till ett lite bättre land att leva i. bland annat innehöll den

  • Kömiljarder för kortare vårdköer
  • Äldreboendemiljard för fler äldreboenden
  • Mindre barngrupper i förskolan
  • Satsningar på den nära vården
  • Sänkt skatt för pensionärer
  • 10 000 fler polisanställda
  • Förstärkning av LSS
  • Sänkt skatt på arbete
  • Stärkt försvar

Tyvärr så bildade S/MP en regering i januari som stöds av C och L, vilket jag beklagar djupt. Sverige kan bättre och jag tror en Alliansregering hade klarat sig alldeles utmärkt. Men nu är det som det är och vi får jobba på efter de förutsättningar som finns. Vi Kristdemokrater har som ambition att vara en konstruktiv opposition som vill vara tydliga med vår politik.

Min uppgift är att vara Vice ordförande i Civilutskottet där man bland annat har hand om

Bostadsfrågor, konsumentfrågor, familjerättsliga frågor men mycket annat med. Till detta hör att även vara bostadspolitisk talesperson.

Vi har under riksdagsåret kommit med en rad nya förslag inom bostadspolitiken, där jag som bostadspolitisk talesperson känner mig extra glad att vi inriktat oss på möjligheten att äga sin egna bostad. Vi satsar bland annat på:
· bosparande för unga
· förbättrat bostadsbidrag, med fokus på utsatta barnfamiljer
· Startlån för förstagångsköpare
– Översyn av kreditrestriktionerna
Regeländringar för ägarlägenheter och hyrköp, som möjliggör ökat ägt boende i utsatta områden
· Reformerat system för tomträtter och regeländringar och nytt uppdrag till länsstyrelserna som möjliggör mer mark för byggande.

Under hösten kommer det komma en rad nya förslag inom konsumentområdet som gör att vi stärker partiets politik inom detta området.

Förutom inom mitt egna ansvarsområde så är jag väldigt intresserad av hur det är att vara företagare och under vilka villkor de arbetar och verkar. Många av mina egna motioner och andra typer av initiativ har varit inom området näringsliv. Vi som nation har alldeles för lite förståelse för hur det är att verka som företagare och kan jag bidra att göra det lite enklare skulle jag vara glad. Det är en ödesfråga för Sverige som nation för att kunna behålla den goda välfärden vi har. Näringslivsfrågornas betydelse är underskattat i politiken.

För Hallands del så är det kommunikationer och energifrågor som jag koncentrerat mig på förutom näringsliv och bostadsfrågor. Ringhals i synnerhet både som arbetsplats men även en stabil leverantör av energi även i framtiden. Vi behöver mer energi i framtiden och kärnkraft kommer vara en del av lösningen om vi vill ha den mest miljövänliga, då är Ringhals ett självklart val. Kommunikationer i Halland gäller både vägar men även spårbunden trafik i form av fler spår som behövs för att kunna öka kapaciteten med tåg och pendlingen. Vi har väl de senaste åren sett vad tågpendlingen har för betydelse och att den måste utnyttjas ännu mer i framtiden om vi ska klara av att få bort köerna in till Göteborg.

Jag har även varit med att starta riksdagens VA nätverk, som har till uppgift att diskutera dricksvattnets kvalité, tillgången till vatten men även kommunalt VA kontra egen VA lösning. Många villaägare känner att de tvingas in i kommunalt VA trots att deras egna lösning är väl så god för miljön.  Detta resulterade även i ett seminarie som jag tillsammans med andra stod värd för som hade fokus på VA lösningar i våra kommuner och vilka problem som kan uppkomma. Detta tillsammans med den VA skuld som finns ute i kommunerna är viktiga framtidsfrågor för villaägaren. Vi fick även möjligheten att vara värd för ett seminarie kring enskilda vägar och vägsamfälligheter och dess arbete, vilket var väldigt viktigt för framtiden.

Jag kan se på statistiken att jag varit ganska flitig i talarstolen med både debatter men även interpellationer som redskap.

24 st debatter i kammaren, 13 st kring debatt om förslag, 9 st interpellationsdebatter, allmänpolitisk debatt och en frågestund

39 stycken motioner sammanlagt under riksdagsåret.

2 st seminarier har genomförts, en kring VA frågan i kommuner och en kring Enskilda vägar och vägsamfälligheter.

Interpellationer som jag skrivit och debatterat

Bospar för unga

Tillgång till Byggbar mark

Attraktiva tomträtter

Oklara besked om kreditrestriktioner

Ändringar i vattentjänstlagen

Fastighetsskatten

Reformer för att möjliggöra att äga sin egen bostad

Taket för uppskov med reavinstskatten

Sänkta trösklar in på bostadsmarknaden

Kärnkraft för framtida elbehov

Några motioner som jag skrivit

Bygg ut fler spår mellan Göteborg och Falkenberg

Utred konsekvenserna av Kemikalieskatten

Företrädaransvaret måste reformeras

Stimulera arbete genom förändrat grundavdrag

Utveckla 3:12 reglerna till förmån för småföretagare

Minska regelkrånglet med 10 % för företagare

Inför näringslivsbokslut i varje kommun

Upprustning av Dalabanan